RSS
ГоловнаРГДАДіяльністьРегіониЗаконодавствоРесурсиПублікаціїБлогПолітінформКонтакти
ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯ» Блог

Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених Статутом Організації Об`єднаних Націй (995_010), визнання гідності, властивої всім членам людської сім`ї, та рівних і невід`ємних прав їх є основою свободи, справедливості і загального миру, визнаючи, що ці права випливають з властивої людській особі гідності, визнаючи, що згідно з Загальною декларацією прав людини ( 995_015 ) ідеал вільної людської особи, яка корис...

Преамбула Всеобщей декларации прав человека

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стр...

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії

Стаття 18 1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. Це право включає свободу мати чи приймати релігію або переконання на свій вибір і свободу сповідувати свою релігію та переконання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів та вчень. 2. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свободу мати чи приймати релігію або переконання на ...

Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів

Стаття 19 1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів. 2. Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір. 3. Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі ...

Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими

Стаття 22 1. Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів. 2. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи громадської безпеки, громадського порядку, охорони здоров`я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб. Ця ...

Кожний громадянин повинен мати право і можливість брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників

Стаття 25 Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації, згаданої в статті 2, і без необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників; b) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявле...

Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества

Статья 27 1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. (Всеобщая декларация прав человека)  ...

Джерело влади в Україні

Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. (КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ)...

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України....

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин -...

Про Стратегію національної безпеки України

1. Загальні положення На початку XXI століття у світі відбуваються кардинальні трансформації, що супроводжуються зміною геополітичних конфігурацій. Глобальна фінансово-економічна криза стала черговим викликом світовій цивілізації, обумовила невизначеність перспектив глобальної та національних економік, прискорила пошук шляхів модернізації суспільних систем. Криза виявила глибинні вади глобальної економічної моделі, сприяла усвідомленню необхідності системних змін світового економічного і ...

Засади захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави

2.1. Метою реалізації Стратегії є формування сприятливих умов для забезпечення інтересів громадян, суспільства і держави, дальшого поступу України як демократичної держави зі сталою та зростаючою ринковою економікою, держави, що керується європейськими політичними й економічними цінностями, в якій повага і захист прав і законних інтересів усіх територіальних громад, суспільних верств, етнічних груп є запорукою незалежного, вільного, суверенного і демократичного розвитку єдиної України. 2....

У внутрішньому безпековому середовищі наявні такі проблеми, що загрожують національній безпеці

3.2.1. Недостатня ефективність державної влади: високий рівень і системний характер корупції в інститутах державної влади;серйозні недоліки у функціонуванні судової влади, що підривають довіру населення до держави і права, обмежують захист прав і свобод громадян, загрожують законним інтересам господарюючих суб`єктів; недосконалість правового регулювання суспільних відносин, зокрема неналежний рівень захисту права власності та непрозорість відносин у цій сфері, неефек...

Основні завдання політики національної безпеки у зовнішньополітичній сфері

4.2.1. Захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном. 4.2.2. Розширення та поглиблення економічного співробітництва України з іноземними державами і міжнародними організаціями, надання допомоги вітчизняним суб`єктам господарювання за кордоном, сприяння залученню іноземних інвестицій та диверсифікації джерел і маршрутів постачання сировинних ресурсів, насамперед енергоносіїв. (СТРАТЕГІЯ національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється»)...

Ключові завдання політики національної безпеки у внутрішній сфері

4.3.1. Створення сприятливих умов для зміцнення єдності українського суспільства на основі європейських демократичних цінностей: реалізація комплексу заходів державної політики, спрямованих на консолідацію українського суспільства та пошук загальнодержавного консенсусу щодо ключових питань розвитку держави; усунення бар`єрів культурного, конфесійного, мовного, регіонального характеру на основі безумовного дотримання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина; заб...

Механізми реалізації Стратегії

6.1. Механізми реалізації Стратегії грунтуються на таких принципах: верховенство права, неухильне дотримання законодавства; відповідальність суб`єктів забезпечення національної безпеки України за виконання поставлених перед ними завдань; прозорість основних напрямів видатків на національну безпеку і оборону; дієвість і постійність контролю у сфері національної безпеки, зокрема за використанням фінансових і матеріальних ресурсів; участь інститутів громадянського суспільства у реалі...

Координація і контроль заходів з реалізації Стратегії

6.2.1. Координацію заходів з реалізації Стратегії здійснюють Президент України, Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України у межах їх повноважень. 6.2.2. Контроль за реалізацією Стратегії здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Рада національної безпеки і оборони України у межах їх повноважень. Рада національної безпеки і оборони України щорічно розглядає стан реалізації Стратегії, визначає пріоритети і завдання політики національної безпеки, ор...

Ресурсне забезпечення національної безпеки

6.3.1. Урахування у Державному та місцевих бюджетах видатків на забезпечення реалізації Стратегії, визначення таких видатків одним із пріоритетних напрямів бюджетної політики. 6.3.2. Поетапне доведення бюджетного фінансування сектору безпеки і оборони до оптимального рівня з одночасним переходом від орієнтації на чисельність як визначальний параметр фінансування до бюджетного планування на програмно-цільових засадах. 6.3.3. Удосконалення кадрового, матеріально-технічного, інформаційн...

Основа для комплексного планування діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки

7.1. Стратегія є основою для комплексного планування діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки. Органи державної влади керуються Стратегією при розробленні та реалізації законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, програм, планів та окремих заходів, укладенні міжнародних договорів і угод, інших міжнародно-правових документів, звітують про стан виконання Стратегії. 7.2. Посадові особи державних органів несуть персональну відповідальність за реалізацію Стратегії та ...

Присяга

Стаття 36. Присяга державного службовця (нова редакція)1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу державного службовця такого змісту:"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідні...

Мета реформування місцевих органів виконавчої влади

Метою реформування місцевих органів виконавчої влади є:підвищення ефективності здійснення державної політики уряду на територіальному рівні;спрямування їх діяльності на забезпечення реалізації прав і свобод громадян, розширення видів державних (управлінських) послуг та підвищення їх якості;гармонійне поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів з урахуванням особливостей територіального розвитку;сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування на основі його чіткого...

Місцеві державні адміністрації

Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами виконавчої влади загальної компетенції, що уособлюються головами місцевих державних адміністрацій.(Указ Президента України Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні)...

Голови місцевих державних адміністрацій

Голови місцевих державних адміністрацій формують їх склад та приймають рішення, які повинні відповідати Конституції України, іншим актам законодавства.(Указ Президента України Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні)...

Основними напрямами діяльності місцевих державних адміністрацій мають бути

Основними напрямами діяльності місцевих державних адміністрацій законодавчо мають бути визначені такі: виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян; загальний нагляд за дотриманням Конституції та інших актів законодавства України; реалізація державних і регіональних програм соціально-економі...

До сфери контрольно-наглядової діяльності державних адміністрацій доцільно віднести

До сфери контрольно-наглядової діяльності державних адміністрацій доцільно, зокрема, віднести:збереження і раціональне використання державного майна;додержання фінансової дисципліни, порядку ведення обліку та звітності, виконання державних контрактів і зобов`язань перед бюджетом, належне і своєчасне відшкодування збитків, заподіяних державі;використання та охорона земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ...

Реформування організації та діяльності місцевих державних адміністрацій

Реформування організації та діяльності місцевих державних адміністрацій необхідно проводити поступово з урахуванням загальних тенденцій перетворення структурних та функціональних засад всієї системи органів виконавчої влади та інституту державної служби.(Указ Президента України Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні)...

Важлива особливість правового статусу місцевих державних адміністрацій

Треба зазначити, що важливою особливістю правового статусу місцевих державних адміністрацій є те, що в ньому певним чином поєднуються повноваження загальної та спеціальної компетенції. Зокрема, повноваження спеціальної компетенції здійснюють структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до відання яких віднесені питання галузевого чи функціонального управління на відповідній території (наприклад, управління охорони здоров`я, фінансове управління тощо). З огляду на це серед місцевих орг...

Основні завдання місцевих державних адміністрацій

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культу...

Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій Місцеві державні адміністрації діють на засадах: відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; верховенства права; законності; пріоритетності прав людини; гласності; поєднання державних і місцевих інтересів.(ЗУ "Про місцеві державні адміністрації") ...

Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань: 1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 2) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 3) бюджету, фінансів та обліку; 4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва...

Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за: 1) збереженням і раціональним використанням державного майна; 2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов`язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної дер...

Рада Голів Державних Адміністрацій
Адреса: Україна, 03141, м. Київ, вул. Амосова, 4, оф. 4. Тел.+ 38 (044) 469-14-15.