Блог - Рада голів держадміністрацій RSS
ГоловнаРГДАДіяльністьРегіониЗаконодавствоРесурсиПублікаціїБлогПолітінформКонтакти
ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯБлог

Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених Статутом Організації Об`єднаних Націй (995_010), визнання гідності, властивої всім членам людської сім`ї, та рівних і невід`ємних прав їх є основою свободи, справедливості і з...

Преамбула Всеобщей декларации прав человека

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к ...

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії

Стаття 18 1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. Це право включає свободу мати чи приймати релігію або переконання на свій вибір і свободу сповідувати свою релігію та переконання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи при...

Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів

Стаття 19 1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів. 2. Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від держа...

Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими

Стаття 22 1. Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів. 2. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачаються законом ...

Кожний громадянин повинен мати право і можливість брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників

Стаття 25 Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації, згаданої в статті 2, і без необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представни...

Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества

Статья 27 1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных ин...

Джерело влади в Україні

Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Украї...

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адм...

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 2) законність і правопорядок; додержання прав і с...

Про Стратегію національної безпеки України

1. Загальні положення На початку XXI століття у світі відбуваються кардинальні трансформації, що супроводжуються зміною геополітичних конфігурацій. Глобальна фінансово-економічна криза стала черговим викликом світовій цивілізації, обумовила невизначеність перспект...

Засади захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави

2.1. Метою реалізації Стратегії є формування сприятливих умов для забезпечення інтересів громадян, суспільства і держави, дальшого поступу України як демократичної держави зі сталою та зростаючою ринковою економікою, держави, що керується європейськими політичними й еко...

У внутрішньому безпековому середовищі наявні такі проблеми, що загрожують національній безпеці

3.2.1. Недостатня ефективність державної влади: високий рівень і системний характер корупції в інститутах державної влади;серйозні недоліки у функціонуванні судової влади, що підривають довіру населення до держави і права, обмежують захист прав і свобод громадян, заг...

Основні завдання політики національної безпеки у зовнішньополітичній сфері

4.2.1. Захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном. 4.2.2. Розширення та поглиблення економічного співробітництва України з іноземними державами і міжнародними організаціями, надання допомоги вітчизняним суб`єктам господарювання за кордоном, спр...

Ключові завдання політики національної безпеки у внутрішній сфері

4.3.1. Створення сприятливих умов для зміцнення єдності українського суспільства на основі європейських демократичних цінностей: реалізація комплексу заходів державної політики, спрямованих на консолідацію українського суспільства та пошук загальнодержавного консе...

Механізми реалізації Стратегії

6.1. Механізми реалізації Стратегії грунтуються на таких принципах: верховенство права, неухильне дотримання законодавства; відповідальність суб`єктів забезпечення національної безпеки України за виконання поставлених перед ними завдань; прозорість основних напря...

Координація і контроль заходів з реалізації Стратегії

6.2.1. Координацію заходів з реалізації Стратегії здійснюють Президент України, Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України у межах їх повноважень. 6.2.2. Контроль за реалізацією Стратегії здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Ра...

Ресурсне забезпечення національної безпеки

6.3.1. Урахування у Державному та місцевих бюджетах видатків на забезпечення реалізації Стратегії, визначення таких видатків одним із пріоритетних напрямів бюджетної політики. 6.3.2. Поетапне доведення бюджетного фінансування сектору безпеки і оборони до оптимального р...

Основа для комплексного планування діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки

7.1. Стратегія є основою для комплексного планування діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки. Органи державної влади керуються Стратегією при розробленні та реалізації законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, програм, планів та окремих з...

Присяга

Стаття 36. Присяга державного службовця (нова редакція)1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу державного службовця такого змісту:"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно...

Мета реформування місцевих органів виконавчої влади

Метою реформування місцевих органів виконавчої влади є:підвищення ефективності здійснення державної політики уряду на територіальному рівні;спрямування їх діяльності на забезпечення реалізації прав і свобод громадян, розширення видів державних (управлінських) по...

Місцеві державні адміністрації

Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами виконавчої влади загальної компетенції, що уособлюються головами місцевих державних адміністрацій.(Указ Президента України Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні)...

Голови місцевих державних адміністрацій

Голови місцевих державних адміністрацій формують їх склад та приймають рішення, які повинні відповідати Конституції України, іншим актам законодавства.(Указ Президента України Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні)...

Основними напрямами діяльності місцевих державних адміністрацій мають бути

Основними напрямами діяльності місцевих державних адміністрацій законодавчо мають бути визначені такі: виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; забезпечення зако...

До сфери контрольно-наглядової діяльності державних адміністрацій доцільно віднести

До сфери контрольно-наглядової діяльності державних адміністрацій доцільно, зокрема, віднести:збереження і раціональне використання державного майна;додержання фінансової дисципліни, порядку ведення обліку та звітності, виконання державних контрактів і зобов...

Реформування організації та діяльності місцевих державних адміністрацій

Реформування організації та діяльності місцевих державних адміністрацій необхідно проводити поступово з урахуванням загальних тенденцій перетворення структурних та функціональних засад всієї системи органів виконавчої влади та інституту державної служби.(Указ П...

Важлива особливість правового статусу місцевих державних адміністрацій

Треба зазначити, що важливою особливістю правового статусу місцевих державних адміністрацій є те, що в ньому певним чином поєднуються повноваження загальної та спеціальної компетенції. Зокрема, повноваження спеціальної компетенції здійснюють структурні підрозділи міс...

Основні завдання місцевих державних адміністрацій

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів ...

Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій Місцеві державні адміністрації діють на засадах: відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; верховенства права; законності; пріоритетності прав лю...

Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань: 1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і за...

Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за: 1) збереженням і раціональним ...

Рада Голів Державних Адміністрацій
Адреса: Україна, 03141, м. Київ, вул. Амосова, 4, оф. 4. Тел.+ 38 (044) 469-14-15.